Riolering verstopt?

Bel ontstoppingsbedrijf Michel Doorn!

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Michel Doorn Rioolservice B.V. zijn gedeponeerd bij het handelsregister onder nummer 56250134.

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Michel Doorn Rioolservice B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op alle overeenkomsten welke tussen opdrachtgever en Michel Doorn Rioolservice B.V. worden overeengekomen.
1.2 Van deze voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken, indien en voorzover dit tevoren uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en Michel Doorn Rioolservice B.V. is overeengekomen.
1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of van derden zullen slechts van toepassing zijn indien en voorzover Michel Doorn Rioolservice B.V. de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle offertes of aanbiedingen, onder welke benaming of in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Michel Doorn Rioolservice B.V. het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 De aanbiedingen van Michel Doorn Rioolservice B.V. zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc. van de juistheid waarvan Michel Doorn Rioolservice B.V. mag uitgaan.
2.3 Een door de opdrachtgever aan Michel Doorn Rioolservice B.V. verstrekte opdracht bindt Michel Doorn Rioolservice B.V. slechts indien deze door de directie van Michel Doorn Rioolservice B.V., dan wel de door deze schriftelijk bevoegd verklaarde persoon, schriftelijk is bevestigd – welke opdrachtbevestiging behoudens onverwijld tegenbericht van de opdrachtgever geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven – dan wel zodra een aanvang met uitvoering van de opdracht door Michel Doorn Rioolservice B.V. is gemaakt.
Artikel 3 – Algemene verplichting opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever zorgt er voor dat Michel Doorn Rioolservice B.V. tijdig beschikt over een volledig overzicht van alle door Michel Doorn Rioolservice B.V. in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en geeft Michel Doorn Rioolservice B.V. op eerste verzoek alle inlichtingen die Michel Doorn Rioolservice B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd.
3.2 Indien de werkzaamheden van Michel Doorn Rioolservice B.V. geen normale doorgang kunnen vinden tengevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekeing van de opdrachtgever.
Artikel 4 – Prijzen
4.1 Alle opgegeven en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
4.2 Eventuele heffingen van overheidswege, alsmede kosten die Michel Doorn Rioolservice B.V. maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolge de Wet Milieubeheer, worden afzonderlijk door Michel Doorn Rioolservice B.V. in rekening gebracht.
Artikel 5 – Meer- en minderwerk
5.1 De werkzaamheden van Michel Doorn Rioolservice B.V. zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Verrekening van meerwerk zal plaatsvinden ingeval van iedere vermeerdering van de overeengekomen werkzaamheden.
Artikel 6 – (Op)levertijden
6.1 Door Michel Doorn Rioolservice B.V. opgegeven (op)levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Bij niet tijdige (op)levering dient Michel Doorn Rioolservice B.V. dan ook vooraleer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
6.2 De overeengekomen (op)leveringstermijn vangt aan vanaf de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel nader is bepaald, doch niet eerder dan de datum waarop Michel Doorn Rioolservice B.V. beschikt over alle noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen etc.
Artikel 7 – Overmacht
7.1 In aanvulling op hetgeen onder Nederlands recht wordt verstaan onder overmacht, geldt als zodanig tevens iedere vorm van staking of werkonderbreking, alsmede de situatie waarin uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare risico’s voor het personeel van Michel Doorn Rioolservice B.V. met zich meebrengt.
Artikel 8 – Garantie
8.1 Bij reinigings- en inspectiewerkzaamheden verbindt Michel Doorn Rioolservice B.V. zich om de werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Eventuele klachten worden drie maanden na oplevering niet meer in behandeling genomen, met dien verstande dat klachten met betrekking tot reiniging van afscheiders, tanks, putten e.d. reeds één maand na oplevering niet meer in behandeling worden genomen.
8.2 Ten aanzien van het door Michel Doorn Rioolservice B.V. geleverde materiaal is deze garantie beperkt tot de eventuele garantie die de leverancier van Michel Doorn Rioolservice B.V. haar verleent. Indien het door Michel Doorn Rioolservice B.V. geleverde materiaal is voorgeschreven door derden, geeft Michel Doorn Rioolservice B.V. geen garantie.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Michel Doorn Rioolservice B.V. aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door die opdrachtgever en/of die derden geleden of lijden als gevolg van toepassing van de reinigingsmethode van Michel Doorn Rioolservice B.V. en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen en welke schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Michel Doorn Rioolservice B.V. en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen, waarbij opdrachtgever Michel Doorn Rioolservice B.V. terzake vrijwaart van alle eventuele aanspraken derden.
9.2 Michel Doorn Rioolservice B.V. aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door die opdrachtgever en/of die derden geleden of lijden als gevolg van beschadiging van leidingen van nutsbedrijven door haar ondergeschikte en/of haar hulppersonen en welke schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Michel Doorn Rioolservice B.V. en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen, waarbij opdrachtgever Michel Doorn Rioolservice B.V. terzake vrijwaart van alle eventuele aanspraken van derden.
9.3 In alle gevallen is een eventuele aansprakelijkheid aan de zijde van Michel Doorn Rioolservice B.V. naar hoogte beperkt tot de hoogte van het door Michel Doorn Rioolservice B.V. in rekening gebrachte factuurbedrag, of indien dat bedrag hoger is, het bedrag van de uitkering die Michel Doorn Rioolservice B.V. terzake van haar verzekeraar heeft ontvangen.
Artikel 10 – Betaling
10.1 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Michel Doorn Rioolservice B.V. plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum of na uitvoering der opdracht al naar gelang het eerste voorvalt.
10.2 Overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn brengt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is opdrachtgever over de gefactureerde bedragen (inclusief BTW), alsmede over de eventueel krachtens de in deze algemene voorwaarden verschuldigde incassokosten een rente verschuldigd van 1% per maand over elke maand dat betaling uitblijft, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand zal gelden.
10.3 Betaling van de factuurbedragen dient plaats te vinden zonder aftrek of schuldverrekening.
10.4 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen, welke het langst openstaan.
Artikel 11 – Incassokosten
11.1 Alle kosten tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, waarin begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtigde kosten waaronder begrepen kosten van rechtsbijstand, komen voor rekening van de opdrachtgever. Hierbij wordt de wet normering incassokosten in acht genomen waarbij de incassokosten afhankelijk van de hoofdsom minimaal € 40,- en maximaal € 6775,- bedragen.
Artikel 12 – Zekerheidstelling
12.1 Michel Doorn Rioolservice B.V. is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever betaling vooraf of voldoende zekerheidstelling te verlangen.
Artikel 13 – Ontbinding
13.1 Indien de opdrachtgever in verzuim is terzake van enige op hem rustende verplichting of in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, heeft Michel Doorn Rioolservice B.V. het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
14.1 Op alle met Michel Doorn Rioolservice B.V. gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

Onze expertises

 • Snel op locatie
 • 24/7 bereikbaar
 • Geen voorrijkosten
 • 90% van de problemen opgelost binnen 30 minuten
Plattegrond Ontstoppingsbedrijf Noord-Holland | 24/7 | Michel Doorn
 • uitstekend gedaan

  goed geluisterd en goed gedaan
   - Zaandam

   Geweldig.

   Vakkundig.
    - Alkmaar

    Geweldig geholpen

    Vorige week gebeld naar dit bedrijf en afspraak voor vandaag. [...]
     - Alkmaar

     Betrouwbaar, snel en vakkundig

     Betrouwbaar, vakkundig en altijd snelle reactie!
      - Alkmaar

      Snelle, goede service

      Goed contact, netjes gebeld van te voren, zodat ik op [...]
       - Obdam
       695 klanten waarderen ons gemiddeld met een 9.2/10
      Bel voor een afspraak: